WinStun

WinStun 0.96

ฟรี
ฟรีซอฟต์แวร์เครื่องมือนั่น implements ง่ายๆ STUN เซิร์ฟเวอร์และลูกค้า
คะแนนผู้ใช้
 
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
0.96 (ลองดู)
STUN ลูกค้าและเซิร์ฟเวอร์ห้องสมุดคือฟรีซอฟต์แวร์เครื่องมือนั่น implements ง่ายๆ STUN เซิร์ฟเวอร์และลูกค้าของบ Windows, Linux และโซลาริสได้เป็น STUN ลูกค้าของสามารถประมวลผลอยู่ถึงจุดจบของระบบอย่างเช่นมีของผู้ใช้ PC หรือสามารถประมวลผลในเครือข่ายอีลีเมนต์อย่างเช่น conferencing เซิร์ฟเวอร์
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: